Forretningsbetingelser gældende pr. 1. juli 2017 for 7mil ApS (7mil).

1. Anvendelse
Disse almindelige forretningsbetingelser anvendes i alle forhold mellem 7mil og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Produkter
7mil leverer en samlet løsning bestående af hjemmeside og webhotel evt. med tilhørende e-mail-løsning (webhotel). Dette benævnes hovedproduktet, som afregnes via en førstegangsbetaling og derefter overgår på abonnementsbasis. Herudover leverer 7mil medierådgivning og andre ydelser samt tillægsprodukter i forbindelse med hjemmesider, markedsføring, e-mail-løsning med mere.
I forbindelse med hjemmesiden stiller 7mil et Content Management System til rådighed, som giver kunden mulighed for selv at rette indhold på hjemmesiden.

Enkelte produkter kan kunden selv vedlagersfrit oprette. På disse produkter betales udelukkende for opsætning og optimering. Endvidere kan kunden ved enkelte produkter, selv have ansvaret for produktets funktionalitet, såfremt 7mil har udført det foreliggende grundlag for dette.

3. Aftalens indgåelse
Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved digital kontrakt eller via e-mail-korrespondance, dog undtaget produktet AdButler hvor aftalen betragtes som endelig efter telefonisk accept til virksomhedens serviceafdeling
Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for webhotellet, herunder udarbejdelse af hjemmesiden senest 14 dage fra aftalens indgåelse.
7mil forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.
7mil forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.
Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

4. Kundens forpligtelser
Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.
Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail adresse samt virksomhedsnavn og CVR-nummer altid er korrekt hos 7mil, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til 7mil skriftligt.

5. 7mils forpligtelser
7mil forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. 7mil forbeholder sig dog retten til at udlevere kundens personlige oplysninger til de relevante myndigheder i tilfælde af misbrug eller begrundet mistanke herom.

6. 7mils rettigheder
7mil er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter 7mils skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug.
7mil forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. 7mil er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster.
7mil anser spam for misbrug af abonnementet og derved en misligholdelse af aftalen.
7mil er berettiget til uden varsel, at nedtage og lukke domæner og servere, såfremt kunden ikke overholder de generelle forretningsbetingelser og/eller særaftaler mellem parterne.
I tilfælde af nedtagning eller lukning som følge af kundens misligholdelse og/eller andre former for brud på aftalen mellem kunden og 7mil tilbagebetales forudbetalte beløb ikke til kunden.

7. Opsigelse
Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 24 måneders forlængelse, dog undtaget er 12 måneders-aftaler, som forlænges med 12 måneder. Er der eksempelvis indgået en aftale for 36 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder. Forlængelsen sker, hvis 7mil ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.
Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail (support@7mil.dk) eller anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger evt. opdateringsmodul og/eller evt. bookingsystem ikke med til en evt. ny udbyder af webhotel.
7mil kan opsige alle former for abonnementer med 1 måneds varsel. Forudbetalte beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt.

8. Domænenavn
Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan 7mil efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). 7mil medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK Hostmaster) for opretholdelse af domænet.
Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler 7mil ikke registreringsgebyret. 7mil garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

9. Immaterielle rettigheder
7mil har ophavsret og enhver anden rettighed til alle grafiske fremstillinger, billeder, data samt andet materiale, som er helt eller delvist udviklet og/eller udarbejdet af eller i samarbejde med 7mil, og som indgår som en del af kundens løsning.
De nævnte rettigheder kan ikke anvendes i andre sammenhænge uden 7mils skriftlige accept.

10. Forsinkelse
7mil fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

11. Ansvarsfraskrivelse
7mil er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i 7mils elektroniske udstyr eller afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives 7mils leverandørers eller øvrige tredjemænds forhold.
7mil er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i ethvert omfang.
I forbrugerforhold ifalder 7mil ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at 7mil ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er 7mil ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
7mil er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel (som f.eks. tekster, diverse billeder eller flash-illustrationer samt hertil beslægtet produkter).
7mil er erstatningsansvarlig for skader forvoldt ved grov uagtsomhed. 7mils eventuelle erstatningsansvar er begrænset til kundens direkte tab og kan maksimalt udgøre et beløb svarende til det af kunden erlagte vederlag.
Kundens krav om erstatning skal fremsættes skriftligt senest 10 dage efter, at kunden er blevet bekendt med den ansvarspådragende handling.

7mil er ikke ansvarlig eller kan gøres ansvarlig for tilvejebringelse af eventuelle koder der sendes til kunden via tredjepart.

12. Fakturering
7mil forbeholder sig ret til at foretage fakturering før og når levering er sket. Andre produkter/services kan faktureres særskilt og for perioder, der afviger fra eventuelt webhotel.
En hjemmeside præsenteres som testside, og der ydes herefter 30 arbejdsdage til eventuelle rettelser af opsætning eller grafisk design uden beregning. Levering anses for sket ved godkendt grafisk layout, samt indsættelse af fremsendt materiale, dog senest ved udløbet af de førnævnte 30 arbejdsdage.

13. Priser og betaling
Alle priser, herunder på kontrakter, på hjemmeside med mere er ekskl. moms. De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos 7mil.
Ved hovedprodukter forudbetales et etableringsgebyr. Efter godkendelse af produktet overgår kunden til løbende medlemskab og betalingen tilmeldes PBS/Nets. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket hver anden måned. Kunden betaler således 2 måneders medlemskab hver anden måned. Mod et ekstra månedligt gebyr på 19 kr., vil det være muligt at betale hver måned.
Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen.
Enhver forsinkelse af betalingen skal betragtes som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og 7mil forbeholder sig retten til at lukke for kundens produkt ved forsinkelse og opkræve restancen for den resterende aftalte periode.
Der opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af 7mil efter ti dage fra påkravsdato, vil 7mil forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso.
7mil forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support og services, herunder f.eks. Redesign af hjemmesiden.

14. Force Majeure
7mil kan ikke ifalde ansvar for tab, der skyldes forhold, der ligger uden for 7mils kontrol og som 7mil ikke burde have taget i betragtning ved aftaleindgåelsen.

15. 7mils overdragelse til tredjemand
7mil er berettiget til frit at overdrage driften af produktet samt eventuelle tilknyttede tillægsydelser til tredjemand uden varsel, såfremt overdragelsen kan ske på uændrede vilkår for kunden.

16. Lovvalg og værneting
Tvister imellem kunden og 7mil skal afgøres efter dansk ret ved 7mils hjemting.